ข้อมูลสำรวจรายละเอียดการกีดขวางในแม่น้ำคูคลอง จังหวัดเชียงใหม่
# รหัส ลำน้ำ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ
//
1 CM0911004001 ห้วยโจ้, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 4 ห้วยโจ้ ต.แม่ข่า อ.ฝาง
2 CM0911003001 ลำเหมืองสันม่วง, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 3 สันม่วง ต.แม่ข่า อ.ฝาง
3 CM0911013001 แม่น้ำฝาง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 13 ห้วยโจ้เหนือ ต.แม่ข่า อ.ฝาง
4 CM0911005001 แม่น้ำฝาง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 5 แม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง
5 CM0911005002 แม่น้ำฝาง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 5 แม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง
6 CM0911005003 แม่น้ำฝาง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 5 แม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง
7 CM0911001001 ห้วยแม่งอน, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 สบข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง
8 CM0911001002 เหมืองแม่งอน, ห้วยแม่งอน/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 สบข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง
9 CM0911001003 เหมืองแม่งอน, ห้วยแม่งอน/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 สบข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง
10 CM0911001004 เหมืองแม่งอน, ห้วยแม่งอน/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 สบข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง
11 CM0911001005 เหมืองแม่งอน, ห้วยแม่งอน/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 สบข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง
12 CM0911001006 เหมืองแม่งอน, ห้วยแม่งอน/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 สบข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง
13 CM0905014001 ห้วยแม่งอน, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 14 สันติพัฒนา ต.แม่สูน อ.ฝาง
14 CM0905014002 เหมืองแม่งอน, ห้วยแม่งอน/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 14 สันติพัฒนา ต.แม่สูน อ.ฝาง
15 CM0905014003 เหมืองแม่งอน, ห้วยแม่งอน/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 14 สันติพัฒนา ต.แม่สูน อ.ฝาง
16 CM0905014004 เหมืองแม่งอน, ห้วยแม่งอน/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 14 สันติพัฒนา ต.แม่สูน อ.ฝาง
17 CM0905005001 ห้วยแม่งอน, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 5 ล้องอ้อ ต.แม่สูน อ.ฝาง
18 CM0905005002 ห้วยแม่งอน, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 5 ล้องอ้อ ต.แม่สูน อ.ฝาง
19 CM0905005003 ห้วยแม่งอน, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 5 ล้องอ้อ ต.แม่สูน อ.ฝาง
20 CM0905014005 ห้วยแม่งอน, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 14 สันติพัฒนา ต.แม่สูน อ.ฝาง
21 CM0905015001 ลำเหมือง, ห้วยแม่งอน/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 15 ใหม่ชัยเกษม ต.แม่สูน อ.ฝาง
22 CM0905006001 ห้วยโป่งน้ำดัง, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 6 ต้นส้าน ต.แม่สูน อ.ฝาง
23 CM0905015002 เหมืองโป่งน้ำดัง, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 15 ใหม่ชัยเกษม ต.แม่สูน อ.ฝาง
24 CM0906002001 ห้วยงู, น้ำมาว/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 2 นันทาราม ต.สันทราย อ.ฝาง
25 CM0901008001 น้ำใจ, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 8 แม่ใจ ต.เวียง อ.ฝาง
26 CM0901007001 ลำเหมืองกลาง, แม่ใจ/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 7 ศรีดอนชัย ต.เวียง อ.ฝาง
27 CM0901005001 น้ำใจ, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 5 ต้นหนุน ต.เวียง อ.ฝาง
28 CM0901002001 น้ำใจ, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 2 ป่าบง ต.เวียง อ.ฝาง
29 CM0901020001 น้ำใจ, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 20 สระนิคม ต.เวียง อ.ฝาง
30 CM0901001001 ลำห้วย, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 หนองตุ้ม ต.เวียง อ.ฝาง
31 CM0901004001 น้ำใจ, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 4 สวนดอก ต.เวียง อ.ฝาง
32 CM0901003001 น้ำใจ, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 หนองอึ่ง|หนองโฮ่ง|เตาดิน ต.เวียง อ.ฝาง
33 CM0901003002 น้ำใจ, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 3 หนองอึ่ง|หนองโฮ่ง|เตาดิน ต.เวียง อ.ฝาง
34 CM0901009001 น้ำมาว, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 9 สันป่าไหน่ ต.เวียง อ.ฝาง
35 CM0910014001 ห้วยไคร้, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 14 สันดอยนาค ต.แม่คะ อ.ฝาง
36 CM0910009001 ห้วยไคร้, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 9 ปางปอย ต.แม่คะ อ.ฝาง
37 CM0903002001 น้ำมาว, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 2 แม่มาวต้นตุ้ม ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
38 CM0903008001 คลองเจ้า, น้ำมาว/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 8 แม่มาวหนองบัว ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
39 CM0904010001 ห้วยแม่งอน, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 10 ทุ่งทอง ต.แม่งอน อ.ฝาง
40 CM2102018001 แม่น้ำฝาง, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 18 เวียงผาพัฒนา ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
41 CM2102010001 แม่น้ำฝาง, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 10 หัวฝาย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
42 CM2102010002 แม่น้ำฝาง, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 10 หัวฝาย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
43 CM2102001001 ห้วยขิ, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 แม่ขิ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
44 CM2102012001 เหมืองกลาง, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 12 สันทราย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
45 CM2102016001 เหมืองกลาง, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 16 แพะ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
46 CM2102005001 ห้วยออกรู, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 5 อ่าย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
47 CM2102005002 ลำห้วยซอย9, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 5 อ่าย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
48 CM2102009001 ลำห้วย, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 9 ดงป่าสัก ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
49 CM2104002001 ลำห้วย, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 2 ห้วยไผ่ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
50 CM2101001001 รางระบายน้ำซอย7, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 ปงตำ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
51 CM2103002001 ห้วยโปร่ง, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 2 ป่าแดง ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ
52 CM2104005001 ห้วยขิแห้ง, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 5 ตันโชค ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
53 CM2104003001 ห้วยแม่วะ, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 3 หนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
54 CM1006001001 เหมืองแม่นาวาง, ห้วยแม่นาวาง/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 หลวง ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย
55 CM1003004001 แม่น้ำฝาง, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 สันต้นหมื้อ ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย
56 CM1003004002 แม่น้ำฝาง, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 สันต้นหมื้อ ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย
57 CM1002007001 เหมืองแม่สาว, น้ำแม่สาว/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 7 กาวิละ ต.แม่สาว อ.แม่อาย
58 CM1002007002 เหมืองแม่สาว, น้ำแม่สาว/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 7 กาวิละ ต.แม่สาว อ.แม่อาย
59 CM1002013001 ห้วยปู่หมื่น, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 13 ศรีบุญเรือง ต.แม่สาว อ.แม่อาย
60 CM1002013002 ห้วยปู่หมื่น, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 13 ศรีบุญเรือง ต.แม่สาว อ.แม่อาย
61 CM1002006001 ห้วยปู่หมื่น, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 6 แม่ฮ่าง ต.แม่สาว อ.แม่อาย
62 CM1002006002 ห้วยแม่ฮ่าง, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 6 แม่ฮ่าง ต.แม่สาว อ.แม่อาย
63 CM1002014001 เหมืองแม่สาว, น้ำแม่สาว/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 14 เมืองพาน ต.แม่สาว อ.แม่อาย
64 CM1002001001 น้ำแม่สาว, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 แม่สาว ต.แม่สาว อ.แม่อาย
65 CM1002003001 น้ำแม่สาว, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 3 หนองเต็ง ต.แม่สาว อ.แม่อาย
66 CM1004007001 ห้วยส้าน, แม่น้ำกก หมู่ที่ 7 แม่เมืองน้อย ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
67 CM1004013001 ห้วยขี้ตั้ว, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 13 ห้วยหลวงพัฒนา ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
68 CM1004013002 ห้วยขี้ตั้ว, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 13 ห้วยหลวงพัฒนา ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
69 CM1004013003 ห้วยขี้ตั้ว, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 13 ห้วยหลวงพัฒนา ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
70 CM1004013004 ห้วยขี้ตั้ว, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 13 ห้วยหลวงพัฒนา ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
71 CM1004013005 ห้วยขี้ตั้ว, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 13 ห้วยหลวงพัฒนา ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
72 CM1004008001 ห้วยม่วง, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 8 ห้วยม่วง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
73 CM1004008002 เหมืองห้วยม่วง, ห้วยม่วง/แม่น้ำฝาง/แม่กก หมู่ที่ 8 ห้วยม่วง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
74 CM1004008003 ห้วยโจ้, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 8 ห้วยม่วง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
75 CM1001008001 ห้วยแม่อาย, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 8 โฮ่งเหนือ ต.แม่อาย อ.แม่อาย
76 CM1001007001 ห้วยแม่อาย, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 7 โฮ่งหลวง ต.แม่อาย อ.แม่อาย
77 CM1001009001 ห้วยแม่อาย, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 9 ปางต้นเดื่อ ต.แม่อาย อ.แม่อาย
78 CM1005003001 ลำห้วย, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 ท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
79 CM1005003002 รางระบายน้ำ, แม่น้ำกก หมู่ที่ 3 ท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
80 CM1005004001 รางระบายน้ำ, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 ห้วยน้ำเย็น ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
81 CM1005004002 ห้วยแห้ง, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 ห้วยน้ำเย็น ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
82 CM1005006001 ลำห้วย, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 6 สันต้นดู่ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
83 CM1005007001 รางระบายน้ำ, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 ท่ามะแกง ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
84 CM1005008001 ห้วยศาลา, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 ใหม่หมอกจ๋าม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
85 CM1005008002 ห้วยศาลา, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 ใหม่หมอกจ๋าม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
86 CM1005011001 ห้วยน้ำงาม, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 11 หัวเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
87 CM2103002002 เหมืองป่าแดง, แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 2 ป่าแดง ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล
88 CM2104001001 ลำเหมือง, ห้วยส้าน/หนองฮ่าง/น้ำพุง/แม่น้ำอิง หมู่ที่ 1 เด่น ต.เมืองพาน อ.พาน
89 CM2101007001 หนองฮ่าง, น้ำพุง/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 ห้วยบง ต.ทานตะวัน อ.พาน
90 CM2101007002 ห้วยบง, หนองฮ่าง/น้ำพุง/แม่น้ำอิง หมู่ที่ 7 ห้วยบง ต.ทานตะวัน อ.พาน
91 CM2101007003 หนองเขียว, หนองฮ่าง/น้ำพุง/แม่น้ำอิง หมู่ที่ 7 ห้วยบง ต.ทานตะวัน อ.พาน