สรุปสถานการณ์น้ำโดยรวม


STF.01: น้ำแม่งอน-อบต.แม่งอน

2.71

583.70

20.16

0.0

(ม.) (ม.รทก) (ม3/วิ) (มม.)
ตรวจเมื่อ 21 ก.ย. 2565 12:48 น.


สถานีขัดข้อง
STF.02: น้ำแม่มาว-อบต.ม่อนปิ่น

2.42

524.25

57.00

0.0

(ม.) (ม.รทก) (ม3/วิ) (มม.)
ตรวจเมื่อ 21 ก.ย. 2565 12:46 น.


สถานีขัดข้อง
STF.03: น้ำแม่มาว-ทต.สันทราย

2.41

466.84

25.46

0.0

(ม.) (ม.รทก) (ม3/วิ) (มม.)
ตรวจเมื่อ 17 ก.ย. 2565 08:33 น.


สถานีขัดข้อง
STF.04: น้ำแม่ใจ-อบต.โป่งน้ำร้อน

0.36

534.36

3.28

0.0

(ม.) (ม.รทก) (ม3/วิ) (มม.)
ตรวจเมื่อ 21 ก.ย. 2565 12:50 น.


สถานีขัดข้อง