สรุปสถานการณ์น้ำโดยรวม


STF.01: น้ำแม่งอน-อบต.แม่งอน

1.4

582.38

2.73

0.0

(ม.) (ม.รทก) (ม3/วิ) (มม.)
ตรวจเมื่อ 20 ก.ย. 2564 02:00 น.


สถานีขัดข้อง
STF.02: น้ำแม่มาว-อบต.ม่อนปิ่น

0.52

522.35

5.82

0.0

(ม.) (ม.รทก) (ม3/วิ) (มม.)
ตรวจเมื่อ 24 ก.ย. 2564 23:58 น.


สถานีขัดข้อง
STF.03: น้ำแม่มาว-ทต.สันทราย

1.25

465.68

11.01

0.0

(ม.) (ม.รทก) (ม3/วิ) (มม.)
ตรวจเมื่อ 27 ก.ย. 2564 10:56 น.

STF.04: น้ำแม่ใจ-อบต.โป่งน้ำร้อน

0.49

534.49

4.33

0.0

(ม.) (ม.รทก) (ม3/วิ) (มม.)
ตรวจเมื่อ 2 ก.ย. 2564 14:08 น.


สถานีขัดข้อง