สถานีวัดน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำฝาง

STF.01 : น้ำแม่งอน-อบต.แม่งอน

ตั้งอยู่สะพานบ้านยาง ตำบลแม่งอน พิกัด 19.802211 99.093207 อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ลักษณะจุดติดตั้งเป็นสะพานคอนกรีต อยู่ใกล้กับโรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)

  • STF.01 : น้ำแม่งอน-อบต.แม่งอน
STF.02 : น้ำแม่มาว-อบต.ม่อนปิ่น

ตั้งอยู่ที่สะพานบ้านม่วงจุม ตำบลม่อนปิ่น พิกัด 19.942577 99.110469 อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ลักษณะจุดติดตั้งเป็นสะพานคอนกรีต

  • STF.02 : น้ำแม่มาว-อบต.ม่อนปิ่น
STF.03 : น้ำแม่มาว-ทต.สันทราย

ตั้งอยู่ที่สะพานบ้านแม่มาว ตำบลสันทราย พิกัด 19.90947 99.19623 อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันทรายลักษณะจุดติดตั้งเป็นสะพานคอนกรีต ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107

  • STF.03 : น้ำแม่มาว-ทต.สันทราย
STF.04 : น้ำแม่ใจ-อบต.โป่งน้ำร้อน

ตั้งอยู่ที่สะพานบ้านเปียงกอก ตำบลโป่งน้ำร้อน พิกัด 19.96008 99.15756 อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ลักษณะจุดติดตั้งเป็นสะพานคอนกรีต

  • STF.04 : น้ำแม่ใจ-อบต.โป่งน้ำร้อน
TG.07 : สะพานบ้านแม่ข่า

ตั้งอยู่บริเวณสะพานแม่ข่า ใกล้กับวัดคงคาราม ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง พิกัด 19.786944 99.165833 อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ข่า เป็นสถานีโทรมาตรขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นอาคาร

  • TG.07 : สะพานบ้านแม่ข่า
TG.08 : สะพานบ้านใหม่ริมฝาง

ตั้งอยู่บริเวณสะพานบ้านใหม่ริมฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง พิกัด 19.908472 99.220222 อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเวียง เป็นสถานีโทรมาตรขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นอาคาร

  • TG.08 : สะพานบ้านใหม่ริมฝาง
TG.09 : สะพานบ้านคาย (น้ำฝาง)

ตั้งอยู่บริเวณสะพานบ้านคาย ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย พิกัด 20.021472 99.353139 อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย เป็นสถานีโทรมาตรขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นอาคาร

  • TG.09 : สะพานบ้านคาย (น้ำฝาง)
แผนที่ลักษณะทางกายภาพทั่วไปของลุ่มน้ำฝาง

แผนที่แสดงลำน้ำที่สำคัญ แผนที่แสดงข้อมูลค่าฝนเฉลี่ยรายปีในพื้นที่ลุ่มน้ำฝาง แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินลุ่มน้ำฝาง แผนที่แสดงลักษณะดินลุ่มน้ำฝาง แผนที่แสดงลักษณะหินลุ่มน้ำฝาง และแผนที่แยกประเภทป่าไม้ลุ่มน้ำฝาง

  • แผนที่ลักษณะทางกายภาพทั่วไปของลุ่มน้ำฝาง