STF.01 : น้ำแม่งอน-อบต.แม่งอน


ระดับน้ำ

1.18

582.16

ม. ม.รทก.
อัตราการไหล

1.176

3/วินาที
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม. สะสม 24 ชม.

0

มม.

0

มม.
ภูมิอากาศ
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ์

28

°C

54

%

ตรวจวัดเมื่อ 2022-01-13 13:23:21 น.


สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำ


ข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STF.01
ชื่อสถานี น้ำแม่งอน-อบต.แม่งอน
ลำน้ำ น้ำแม่งอน
สถานที่ติดตั้ง บ้านยาง
แม่งอน
ฝาง
ระดับท้องน้ำ 580.985 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 585.575 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 584.5 (ม.รทก.)
3.515 (ม.)
ระดับวิกฤต 585.0 (ม.รทก.)
4.015(ม.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.18(ม.)
582.16(ม.รทก.)
อัตราการไหล 1.176 (ลบ.ม./วินาที)
ตรวจวัดเมื่อ 2022-01-13 13:23:21

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน อบต.แม่งอน
โทรศัพท์ 053-346296
//