STF.01 : น้ำแม่งอน-อบต.แม่งอน


ระดับน้ำ

1.25

582.24

ม. ม.รทก.
อัตราการไหล

1.624

3/วินาที
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม. สะสม 24 ชม.

0

มม.

0

มม.
ภูมิอากาศ
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ์

22

°C

68

%

ตรวจวัดเมื่อ 2020-10-10 23:59:42 น.


สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำ


ข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STF.01
ชื่อสถานี น้ำแม่งอน-อบต.แม่งอน
ลำน้ำ น้ำแม่งอน
สถานที่ติดตั้ง บ้านยาง
แม่งอน
ฝาง
ระดับท้องน้ำ 580.985 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 585.575 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 584.5 (ม.รทก.)
3.515 (ม.)
ระดับวิกฤต 585.0 (ม.รทก.)
4.015(ม.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.25(ม.)
582.24(ม.รทก.)
อัตราการไหล 1.624 (ลบ.ม./วินาที)
ตรวจวัดเมื่อ 2020-10-10 23:59:42

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน อบต.แม่งอน
โทรศัพท์ 053-346296
//