แผนที่ลักษณะทางกายภาพทั่วไปของลุ่มน้ำฝาง

ลุ่มน้ำฝาง มีต้นน้ำอยู่บริเวณดอยขุนห้วยฝางและดอยหัวโท อยู่ทางตอนใต้ของอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยน้ำแม่ฝางไหลไปทางทิศเหนือผ่านอำเภอฝางแล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้ำกกที่ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีขนาดพื้นที่รับน้ำประมาณ 1,962 ตารางกิโลเมตร ความยาวของลำน้ำประมาณ 122 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:750 โดยบริเวณต้นน้ำมีความลาดชันประมาณ 1:200 กลางน้ำประมาณ 1:1,500 และท้ายน้ำประมาณ 1:18,000 ลำน้ำสาขาที่สำคัญ ได้แก่ น้ำแม่ทะลบ น้ำแม่งอน น้ำแม่มาว น้ำแม่ใจ น้ำแม่นาวาง น้ำแม่สาว และน้ำแม่แหลงหลวง เป็นต้น โดยมีแสดงแผนที่ลักษณะทางกายภาพทั่วไปของลุ่มน้ำฝาง แผนที่แสดงลำน้ำที่สำคัญ แผนที่แสดงข้อมูลค่าฝนเฉลี่ยรายปีในพื้นที่ลุ่มน้ำฝาง แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินลุ่มน้ำฝาง แผนที่แสดงลักษณะดินลุ่มน้ำฝาง แผนที่แสดงลักษณะหินลุ่มน้ำฝาง และแผนที่แยกประเภทป่าไม้ลุ่มน้ำฝาง