โครงการ : กิจกรรมสร้างระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำฝาง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STF.01 น้ำแม่งอน-อบต.แม่งอน
- - สัญญาณขัดข้อง - -
584.5 585.0 0.0 น้ำแม่งอน ฝาง - CENDIM
STF.02 น้ำแม่มาว-อบต.ม่อนปิ่น
- - สัญญาณขัดข้อง - -
524.5 525.2 0.0 น้ำแม่มาว ฝาง - CENDIM
STF.03 น้ำแม่มาว-ทต.สันทราย
2.41
466.8
25.46 469.0 469.5 0.0 น้ำแม่มาว ฝาง 17 ก.ย. 2565
08:33
CENDIM
STF.04 น้ำแม่ใจ-อบต.โป่งน้ำร้อน
0.22
534.2
2.29 537.0 537.3 0.0 น้ำแม่ใจ ฝาง 30 ธ.ค. 2565
15:53
CENDIM
TG.07 สะพานบ้านแม่ข่า
485.0 486.0 0.0 ฝาง ฝาง กรมชลประทาน
TG.08 สะพานบ้านใหม่ริมฝาง
464.7 466.0 0.0 ฝาง ฝาง กรมชลประทาน
TG.09 สะพานบ้านคาย
450.8 452.6 0.0 ฝาง แม่อาย กรมชลประทาน