โครงการ : กิจกรรมสร้างระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำฝาง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STF.01 น้ำแม่งอน-อบต.แม่งอน
1.18
582.2
1.18 584.5 585.0 0.0 น้ำแม่งอน ฝาง 13 ม.ค. 2565
13:23
CENDIM
STF.02 น้ำแม่มาว-อบต.ม่อนปิ่น
0.45
522.3
4.79 524.5 525.2 0.0 น้ำแม่มาว ฝาง 14 ม.ค. 2565
19:55
CENDIM
STF.03 น้ำแม่มาว-ทต.สันทราย
0.53
465.0
4.09 469.0 469.5 0.0 น้ำแม่มาว ฝาง 13 ม.ค. 2565
10:14
CENDIM
STF.04 น้ำแม่ใจ-อบต.โป่งน้ำร้อน
0.49
534.5
4.33 537.0 537.3 0.0 น้ำแม่ใจ ฝาง 02 ก.ย. 2564
14:08
CENDIM
TG.07 สะพานบ้านแม่ข่า
485.0 486.0 0.0 ฝาง ฝาง กรมชลประทาน
TG.08 สะพานบ้านใหม่ริมฝาง
464.7 466.0 0.0 ฝาง ฝาง กรมชลประทาน
TG.09 สะพานบ้านคาย
450.8 452.6 0.0 ฝาง แม่อาย กรมชลประทาน