โครงการ : กิจกรรมสร้างระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำฝาง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STF.01 น้ำแม่งอน-อบต.แม่งอน
1.31
582.3
2.04 584.5 585.0 1.0 น้ำแม่งอน ฝาง 24 ก.ย. 2563
22:50
CENDIM
STF.02 น้ำแม่มาว-อบต.ม่อนปิ่น
0.48
522.3
5.22 524.5 525.2 0.0 น้ำแม่มาว ฝาง 24 ก.ย. 2563
21:35
CENDIM
STF.03 น้ำแม่มาว-ทต.สันทราย
0.87
465.3
7.19 469.0 469.5 0.0 น้ำแม่มาว ฝาง 18 ก.ย. 2563
13:24
CENDIM
STF.04 น้ำแม่ใจ-อบต.โป่งน้ำร้อน
0.12
534.1
1.66 537.0 537.3 0.0 น้ำแม่ใจ ฝาง 24 ก.ย. 2563
22:50
CENDIM
TG.07 สะพานบ้านแม่ข่า
485.0 486.0 0.0 ฝาง ฝาง กรมชลประทาน
TG.08 สะพานบ้านใหม่ริมฝาง
464.7 466.0 0.0 ฝาง ฝาง กรมชลประทาน
TG.09 สะพานบ้านคาย
450.8 452.6 0.0 ฝาง แม่อาย กรมชลประทาน