STF.04 : น้ำแม่ใจ-อบต.โป่งน้ำร้อน


ระดับน้ำ

0.22

534.22

ม. ม.รทก.
อัตราการไหล

2.288

3/วินาที
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม. สะสม 24 ชม.

0

มม.

0

มม.
ภูมิอากาศ
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ์

26

°C

100

%

ตรวจวัดเมื่อ 2022-12-30 15:53:10 น.


สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำ


ข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STF.04
ชื่อสถานี น้ำแม่ใจ-อบต.โป่งน้ำร้อน
ลำน้ำ น้ำแม่ใจ
สถานที่ติดตั้ง บ้านเปียงกอก
โป่งน้ำร้อน
ฝาง
ระดับท้องน้ำ 533.997 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 537.875 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 537.0 (ม.รทก.)
3.003 (ม.)
ระดับวิกฤต 537.3 (ม.รทก.)
3.303(ม.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0.22(ม.)
534.22(ม.รทก.)
อัตราการไหล 2.288 (ลบ.ม./วินาที)
ตรวจวัดเมื่อ 2022-12-30 15:53:10

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน อบต.แม่ใจ
โทรศัพท์ 053-886203
//