STF.02 : น้ำแม่มาว-อบต.ม่อนปิ่น


ระดับน้ำ

0.58

522.41

ม. ม.รทก.
อัตราการไหล

6.752

3/วินาที
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม. สะสม 24 ชม.

0

มม.

0

มม.
ภูมิอากาศ
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ์

24

°C

100

%

ตรวจวัดเมื่อ 2021-11-26 20:39:53 น.


สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำ


ข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STF.02
ชื่อสถานี น้ำแม่มาว-อบต.ม่อนปิ่น
ลำน้ำ น้ำแม่มาว
สถานที่ติดตั้ง บ้านม่วงชุม
ม่อนปิ่น
ฝาง
ระดับท้องน้ำ 521.831 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 525.787 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 524.5 (ม.รทก.)
2.669 (ม.)
ระดับวิกฤต 525.2 (ม.รทก.)
3.369(ม.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0.58(ม.)
522.41(ม.รทก.)
อัตราการไหล 6.752 (ลบ.ม./วินาที)
ตรวจวัดเมื่อ 2021-11-26 20:39:53

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน อบต.ม่อนปิ่น
โทรศัพท์ 053-451366
//