STF.02 : น้ำแม่มาว-อบต.ม่อนปิ่น


ระดับน้ำ

0.45

522.28

ม. ม.รทก.
อัตราการไหล

4.792

3/วินาที
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม. สะสม 24 ชม.

0

มม.

0

มม.
ภูมิอากาศ
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ์

22

°C

100

%

ตรวจวัดเมื่อ 2022-01-14 19:55:51 น.


สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำ


ข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STF.02
ชื่อสถานี น้ำแม่มาว-อบต.ม่อนปิ่น
ลำน้ำ น้ำแม่มาว
สถานที่ติดตั้ง บ้านม่วงชุม
ม่อนปิ่น
ฝาง
ระดับท้องน้ำ 521.831 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 525.787 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 524.5 (ม.รทก.)
2.669 (ม.)
ระดับวิกฤต 525.2 (ม.รทก.)
3.369(ม.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0.45(ม.)
522.28(ม.รทก.)
อัตราการไหล 4.792 (ลบ.ม./วินาที)
ตรวจวัดเมื่อ 2022-01-14 19:55:51

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน อบต.ม่อนปิ่น
โทรศัพท์ 053-451366
//