แผนที่แสดงตำแหน่งการกีดขวางทางน้ำ จำแนกตามระดับความเสี่ยงจากการกีดขวางทางน้ำ พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน้ำฝาง จังหวัดเชียงใหม่)

ตารางแสดงจำนวนจุดกีดขวางทางน้ำ จำแนกตามระดับความเสี่ยงจากการกีดขวางทางน้ำ

อำเภอ ระดับความเสี่ยงมาก amp ระดับความเสี่ยงปานกลาง ระดับความเสี่ยงต่ำ
รวม 3 อำเภอ 58 รวม 3 อำเภอ 16 12
ฝาง 28 อำเภอ 4 7
ไชยปราการ 11 อำเภอ 3 0
แม่อาย 19 อำเภอ 9 5